Afgerond - Empowerment en gedragsproblemen na jeugdhulp

Promovendus: Harm Damen, h.damen@pactum.org

succesvol verdedigd: 10 november 2021

Instelling: Pactum (VIGO Groep)

Lees hier het proefschrift van Harm Damen

Het onderzoek gaat over empowerment van ouders, en gedragsproblemen van kinderen, tijdens en na een periode van jeugdhulp. Het onderzoek bestaat uit vier deelstudies:

Deelstudie 1 onderzocht de validiteit en betrouwbaarheid van een empowerment vragenlijst (EMPO). De constructvaliditeit en de betrouwbaarheid van de EMPO is voldoende tot goed. Met deze eerste deelstudies zijn normgegevens verzameld waardoor de EMPO in behandelingen beter kan worden benut.

Deelstudie 2 onderzocht veranderingen in empowerment van ouders en gedragsproblemen van hun kinderen tijdens een periode van jeugdzorg, en
hun onderlinge relaties. Ook stelden we vast of deze veranderingen samenhangen met het soort jeugdzorg dat werd geboden. Deelstudie 2 onderschrijft het belang van empowerment van ouders als opvoeder, het gebruik van gezinsgerichte elementen in de residentiële -en pleegzorg, en van verder follow-up onderzoek op dit gebied.

Deelstudie 3 onderzocht (1) in hoeverre gezinsgerichtheid van de behandeling (FCC) bijdraagt aan veranderingen in empowerment van ouders en gedragsproblemen bij kinderen in éénoudergezinnen en twee-oudergezinnen, en (2) hoe deze veranderingen samenhangen met de aanwezigheid van een andere ouder als mogelijke bron van empowerment. Deelstudie 3 onderstreept o.a. het belang om alleenstaande moeders die minder empowered zijn, met praktische en socialeemotionele hulp te ondersteunen. Hetzelfde geldt voor vaders in twee-oudergezinnen die minder empowered zijn. Een extra uitdaging voor deze laatste groep vaders is om ervoor te zorgen dat ze bij de behandeling betrokken zijn en actief deelnemen, b.v. door het belang te onderstrepen dat ze aanwezig zijn bij de intake, tijd besteden aan de opvoeding van hun kind, tijd met hun kind doorbrengen, en te benadrukken dat de behandeling gericht is op beide ouders.

Deelstudie 4 onderzoekt veranderingen in empowerment van ouders en gedragsproblemen van kinderen tijdens en na een periode van jeugdzorg, en hun onderlinge relaties. Momenteel wordt gewerkt aan de publicatie over deze studie.

 

Het onderzoek in de praktijk 

Om ervoor te zorgen dat het promotie-onderzoek betekenis krijgt in het hulpverlenend handelen van Pactum:

  • is er bij iedere deelstudie een andere gedragswetenschapper betrokken (ook als medeauteur)
  • worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen van de deelstudies in hulpverlenersteams besproken
  • wordt de opgedane kennis vertaald in beleid en meegenomen in gesprekken met gemeenten, waarbij bijvoorbeeld het belang wordt benadrukt om te investeren in gezinsgerichte hulp bij uithuisplaatsingen.

 

Publicaties o.a:

Damen, H., Scholte, steensel-Reijers, P., Vermulst, A.A.R.H.J. & Veerman, J.W. (2021). Parental Empowerment as a Buffer between Parental Stress and Child Behavioral Problems after Family Treatment. Children and Youth Services Review.DOI:10.1016/j.childyouth.2021.105982 

Damen, H., Veerman, J.W., Vermulst, A.A., Westerdijk, I., & Scholte, R.H.J. (2020). Parental Empowerment and Child Behavioral Problems in Single and Two-Parent Families During Family Treatment. Journal of Child and Family Studies, 29, 2824–2835.

> Terug naar `Agenda`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd