“Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?”

Shireen Kaijadoe, onderzoeker bij Karakter is gestart met haar promotie-onderzoek getiteld: “Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?” Zij zal hiervoor de komende jaren 2 deelstudies uitvoeren.

In deelstudie 1 staat de vraag centraal hoe suïcidale gedachten en suïcide van groepsgenoten het leefklimaat binnen de behandelgroepen op de gesloten jeugdzorg beïnvloeden.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de impact van suïcide en suïcidale uitingen op leefgroepen binnen de JeugdzorgPlus. Dit onderzoek is een kwalitatieve verkenning vanuit meerdere perspectieven en geeft een beschrijving van de ervaringen van jongeren en hulpverleners m.b.t. suïcidaal gedrag in de jeugdzorgPlus. In deze deelstudie wordt intensief samengewerkt met een team van
ervaringsdeskundige jong-volwassenen die fungeren als co-onderzoeker: de interviews alsmede het transcriberen, coderen en analyseren wordt samen met hen gedaan. Publicaties en presentaties over het onderzoek worden vormgegeven en uitgevoerd samen met de ervaringsdeskundige co-onderzoekers. Het onderzoek dat ze momenteel verricht over suïcide in de jeugdzorgPlus (zie verderop in de nieuwsbrief) maakt onderdeel uit van de promotie.

In deelstudie 2wordt door middel van kwantitatief onderzocht in hoeverre een toename van kennis en vaardigheden op het gebied van suïcidepreventie de mate van zelfvertrouwen van professionals in de jeugdhulp in het omgaan met suïcidaal gedrag van jongeren verbetert. In de volwassen GGZ is onderzoek gedaan naar een met e-learning ondersteund train de trainer programma voor suïcide preventie. Dit onderzoek ontbreekt echter binnen de jeugdhulp. Deelstudie twee biedt de mogelijkheid om op basis van wetenschappelijk onderzoek, steunend te zijn voor de praktijk in de ambitie om te komen tot 0 suïcides.
Vanuit de werkplaats zijn verschillende partijen betrokken. Promotoren zijn Prof. Dr. Ron Scholte BSI/Praktikon, dr. Karin Nijhof (Pluryn/Radboud), dr. Helen Klip (Karakter) en Prof. Dr. Arne Popma (VU). Wil je meer informatie mail dan naar Shireen Kaijadoe:

 

> Terug naar `Agenda`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd