Regionale leernetwerken

Regionale leernetwerken

Start: 03-09-2018

 

SWAG: SAMEN WERKEN AAN AMBULANTE GEZINSHULP

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met gezinnen, hun netwerk en met betrokken hulpverleners zijn belangrijke voorspellers voor het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. Het realiseren van goede samenwerkingsrelaties is echter ingewikkeld. De laatste jaren is er binnen de Academische Werkplaats Jeugd expertise ontwikkeld die (toekomstige) ambulant jeugd- en gezinsprofessionals kunnen gebruiken bij het optimaliseren van hun samenwerkingsvaardigheden. Hoewel er eerste initiatieven zijn gestart om deze expertise een plek te geven in het onderwijs en het werkveld, wordt de bestaande kennis en expertise nog niet volledig benut.

Om ervoor te zorgen dat deze inzichten een plek krijgen in het handelen van (toekomstige) professionals, bundelen het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp van de HAN samen met HAN VDO, de bachelor- en masteropleidingen in het sociale domein en partners uit het brede jeugdveld hun krachten in een regionaal leernetwerk. Betrokken partners zijn Zorgbelang, het JongerenNetwerk, entrea lindenhout, Karakter, Pluryn en de gemeente Nijmegen.

De eerste leerwerkplaats is in mei 2019 gestart, professionals vanuit entrea lindenhout en Karakter volgen samen, als eerste combinatiegroep, de IAG leergang. Onderzoek, onderwijs en praktijk ontmoeten elkaar in deze IAG leergang en zorgen voor continue kennisdeling en ontwikkeling over samenwerkingsrelaties met jeugdigen en gezinnen, en over samenwerking tussen professionals. Cliënt(vertegenwoordigers) nemen deel in deze leerwerkplaats om de vertaling van kennis naar handelen in de praktijk te borgen.

Naast deze eerste leerwerkplaats is er met de verschillende stakeholders gezocht naar manieren om de kennis blijvend te delen en in te bedden. Er is in april 2019 een organisatie overstijgende casuïstiekbijeenkomst georganiseerd waarin (ervaren) professionals, studenten, docenten en onderzoekers samen hebben gewerkt aan kennisontwikkeling en -deling. In de komende periode worden meerdere van dit soort casuïstiekbijeenkomsten georganiseerd met partners in het jeugdveld.

De bedoeling van het project is dat het aantal jeugdigen dat tussen wal en schip valt afneemt, dat jeugdigen en gezinnen zich beter behandeld voelen, dat het normaler wordt passende hulp sneller te ontvangen, en dat zodoende verergering van de problematiek voorkomen wordt.

De procesevaluatie vindt u hier. Daarnaast is er een leerlijn betekenisvol samenwerken voor aankomende professionals in het sociale domein ontwikkeld.

Wilt u meer informatie over het project, dan kunt u contact opnemen met Joris van Veen (projectleider) (joris.vanveen@han.nl) of Eva Onstenk (onderzoeker) (eva.onstenk@han.nl). Of kijk op de site van het lectoraat werkzame factoren in de jeugd- en opvoedhulp

 

Referenties:

Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 16, 252-60.

De Greef, M. (2019). Addressing the Alliance. The Parent-Professional Alliance in Home-Based Parenting Support: Importance and Associated Factors. Nijmegen: HAN.

Friedlander, M.L., Escudero, V., Heatherington, L., & Diamond, G.M. (2011). Alliance in couple and family therapy. Psychotherapy, 48, 25-33. doi: 10.1037/a0022060

Van Hattum, M. (2018). Samenwerking als uitdaging voor effectieve jeugd- en opvoedhulp [Lectorale rede].

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd