Natuurlijk mentorschap in provincie Gelderland

Vanuit het Bovenregionaal Expertisecentrum (BOEG) is subsidie beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de inzet van natuurlijk mentorschap in de zeven jeugdhulpregio's van Gelderland. 

Aanleiding project

Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat het samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen belangrijk is om jeugdhulp succesvol te maken. Het sociaal netwerk kan ook een belangrijke rol spelen in het voorkomen dat problemen en onderlinge relaties in gezinnen escaleren waarbij inzet van zwaardere zorg (zoals uithuisplaatsing) onvermijdelijk wordt. Ondanks alle investeringen die hierop zijn gedaan in de verschillende regio’s, is het echter nog niet vanzelfsprekend dat het sociaal netwerk betrokken is bij jeugdhulp. Het is niet precies duidelijk waarom het werken met het sociale netwerk en/of natuurlijke mentoren niet goed van de grond komt. Eerder onderzoek naar natuurlijk mentorschap laat wel zien dat deze aanpak van alle deelnemers aan het zorgtraject een omslag vraagt. Zowel ouders, jongeren en hulpverleners moeten op een andere manier naar hun eigen rol, taken en verantwoordelijkheden kijken. Werken met natuurlijke mentoren in een hulpverleningstraject lijkt zelfs een fundamentele verschuiving te zijn in wat men in het algemeen verstaat onder goed hulpverlenerschap.

Doel project

Dit project heeft twee doelstellingen: 1) inventarisatie van de mate waarin in de praktijk al vormen van natuurlijk mentorschap worden ingezet, zoals buurtgezinnen, maatjesprojecten, JIM, etc.
2) inventariseren welke kansen en belemmeringen professionals, ouders en jongeren zien in de samenwerking tussen hulpverlening en netwerk c.q. natuurlijke mentoren.
Deze inventarisatie vindt plaats middels een enquête die we onder professionals, ouders en jongeren in de zeven jeugdhulpregio’s in Gelderland willen verspreiden. De resultaten van de enquête worden middels focusgroepen (groepsinterviews) nader geduid, waarbij de aandacht vooral gericht is op de gewenste vervolgstappen om verbeteringen te realiseren.

Opbrengsten

De uitkomsten van deze inventarisatie leveren een actuele stand van zaken op van: 1. de huidige inzet van het sociaal netwerk en in het bijzonder natuurlijke mentoren (aantallen en de wijze waarop) in lopende hulpverleningstrajecten in de gehele provincie Gelderland 2. ervaren belemmeringen en kansen in de samenwerking met natuurlijke mentoren, zowel volgens hulpverleners, jongeren als ouders 3. gewenste vervolgstappen om verbeteringen te realiseren.

Afhankelijk van deze uitkomsten zal mogelijk een vervolgfase van het project worden vormgegeven. In dat vervolgproject willen we middels een actieleertraject bij professionals, ouders en jongeren een leerproces in gang zetten waarbij rollen, taken en verantwoordelijkheden bespreekbaar worden gemaakt en er ruimte ontstaat voor verandering.
Wat vragen we van de 7 jeugdhulpregio’s?

Met de enquête, die we in samenspraak met professionals, ouders en jongeren aan het ontwikkelen zijn, willen we zoveel mogelijk professionals, ouders en jongeren via de toegang (buurt- en wijkteams) in Gelderland bereiken. Wij hebben daarvoor contact gelegd met de ambtelijk vertegenwoordigers van iedere jeugdhulpregio in Gelderland (de G7). De concrete vraag aan elke regio is om deze enquête via de gebruikelijke wegen in de eigen regio te verspreiden. Dat kan via een backoffice waar normaliter bijvoorbeeld tevredenheidslijsten aan cliënten worden verstuurd. Maar het kan ook via teamleiders doorgestuurd worden naar professionals die deze vervolgens weer verspreiden onder hun cliënten. Of via een algemeen cliëntenbestand van de wijk- en buurtteams in de verschillende gemeentes.

De enquête kan online, via een link, worden ingevuld. Het invullen neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag. Wij verspreiden deze link medio mei via mail aan contactpersonen binnen de 7 jeugdhulpregio’s. De enquête is anoniem, er wordt niet naar persoonsgegevens gevraagd. Wel wordt gevraagd naar de vier cijfers van de postcode. Zo kunnen we degene die de enquête invult geografisch in de juiste jeugdhulpregio positioneren. Tevens worden een aantal Bol.com-bonnen verloot onder de deelnemers. Daarvoor kunnen deelnemers hun email adres achter laten. E-mailadressen worden alleen voor dit doel gebruikt en daarna vernietigd.

Uitvoerders project
Het project wordt uitgevoerd door Dr. Marion van Hattum, lector Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp aan de HAN, Dr. Coleta van Dam, senior-onderzoeker bij Praktikon (organisatie voor onderzoek en advies in jeugdhulp en onderwijs, gelieerd aan de Radboud Universiteit), Dr. Janneke Peelen, onderzoeker bij het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp aan de HAN en Imke Schoppink Msc, onderzoeker bij Praktikon.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke Peelen  of Coleta van Dam

 

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd