Normalisatie: Effectief, efficiënt en contextgericht inzetten op verkorten van residentiële verblijfsduur

In dit onderzoeken kijken we naar wat werkt en wat er al gedaan wordt om de verblijfsduur van jongeren in de residentiële jeugdzorg te verkorten in de regio's Centraal Gelderland en Nijmegen. Er vinden twee deelstudies plaats

 

Doelen

Deelstudie 1

  • Inzicht vekrijgen in werkende interventies in het verkorten van de verblijfsduur in relatie tot het versterken van het sociale netwerk;
  • Inzicht verkrijgen in welke interventies ingezet worden in de regio's Centraal Gelderland en Nijmegen om de verblijfsduur te verkorten.

Deelstudie 2

  • Inzicht verkrijgen in de werkzame factoren van de interventies die bijdragen aan het verkorten van de verblijfsduur in residentiële jeugdhulp.
  • Inzicht verkrijgen in individuele ervaringen van deze interventies.

 

Doelgroep

Kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die (vrijwillig of gedwongen) 24 uur per dag residentiële jeugdhulp met verblijf binnen de jeugd-ggz, lvb-zorg of jeugdzorg ontvangen, en hun netwerk. In de regio's Centraal Gelderland en Nijmegen.

 

Methoden 

Literatuur- en bronnen onderzoek (deelstudie 1)

Middels literatuur en bronnenonderzoek wordt een overzicht verkregen van wat bekend is over het verkorten van residentiële verblijfsduur. Specifiek wordt inzicht verkregen in contextuele factoren die bijdragen aan het verkorten van de verblijfsduur van residentiële zorg en hoe dit gerelateerd is aan behandelduur en effectiviteit. (Internationale) literatuur gepubliceerd in de afgelopen vier jaar wordt gebruikt, aangezien sinds de transitie forst is ingezet op het verkorten van residentieel verblijf. Andere bronnen zijn cliëntervaringsonderzoeken, follow-up studies van residentiële instellingen, monitoringsgegeven van gemeenten, publieke informatie op gemeentesites, en raadsbesluiten.

Dossierstudie (deelstudie 1)

De dossiers van 100 jeugdigen in residentiële jeugdhulp worden geraadpleegd om inzichtelijk te maken wat in de regio's Centraal Gelderland en Nijmegen al gedaan wordt gericht op de context om de verblijfsduur van residentiële jeugdhulp te verkorten. Er wordt gekeken op welke contextuele factoren die uit het literatuur- en bronnen onderzoek komen wordt ingezet. Zo ontstaat een groep waarbij wel is ingezet op contextuele factoren en een groep waarbij dat niet is gebeurd. Die groepen worden met elkaar vergeleken om te kijken bij welke groep jongeren de interventie passende zorg is, of sprake is van kortere behandelduur, welke contextuele factoren hierbij van belang zijn, en welke interventies gericht zijn op deze factoren.  

Case studies (deelstudie 2)

Per contextgerichte interventie worden twee casussen geïncludeerd. Elke casus wordt intensief gevolgd en gemonitord aan de hand van vragenlijsten. Daarnaast wordt aan het begin en einde van elk hulpverleningstraject betrokkenen geïnterviewd over: 1) welke (contextuele) ondersteuning is nodig?; 2) wat werkt en waarom?; en 3) wat zijn benodigde randvoorwaarden? Deze vragen worden ook gesteld aan dezelfde betrokkenen over een situatie zonder de inzet van de specifieke interventie. De uitkomsten leveren per casus gegevens op over de effect size en behandelduur, zodat tussen interventies een vergelijking kan worden gemaakt.

Netwerkbijeenkomsten

Gedurende het onderzoek vinden er 3 netwerkbijeenkomsten plaats waarbij ouders, jongeren en praktijkprofessionals met ons meedenken over het de richting van het onderzoek, doen we de juiste dingen. op 27 mei 2021 vond de eerste bijeenkomst plaats. In deze factsheet vindt je informatie over de bijeenkomst.

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd